Ważna informacja

WAŻNA INFORMACJA

Ważna informacja dla składających zamówienia w naszym sklepie  sklep.anerbhp.pl   z opcją zapłaty za towar przy odbiorze.

Nie odebranie paczki pobraniowej jest faktycznie niewywiązaniem się  z zawartej umowy

Wg. aktualnych przepisów prawa:

Zakup towaru i zlecenie wysyłki z zapłatą przy odbiorze równoznacznie jest z zawarciem umowy cywilnej. Świadome nieodebranie przesyłki w świetle prawa i kodeksu cywilnego jest złamaniem umowy  cywilnej  skutkuje  zastosowaniem Art.551 KC  i wszczęciem postępowania w celu odzyskania należności

Ponadto :

Art.  286. KK

§  1.

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,

Podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

Na mocy powyższych przepisów w takiej sytuacji będziemy dochodzić odszkodowania z tytułu utraconych dochodów wraz ze zwrotem poniesionych nakładów na wywiązanie się z umowy zwrot kosztów dostawy do i od zamawiającego , łącznie ze skierowaniem  sprawy do sądu o wydanie sądowego nakazu zapłaty.

Prosimy o wyrozumiałość przedsięwzięte  kroki mają na celu zabezpieczyć interesy naszej firmy, koszty  wysyłki nie jednokrotnie przewyższa naszą marżę , opłata za jej zwrot podnosi nasze straty pracownicze i biurowe.

Dziękujemy za wyrozumiałość  sklep.anerbhp.pl